Prihlásenie
Užívateľské meno / e-mail
Heslo
Registrácia
Napísať recenziu na môj voz  +Vložiť inzerát

Zákon přináší změny i upřesnění dosud platících pravidel

Aktuality
TZS | 02.07.2006
Přinášíme přehled částí pravidel silničního provozu, které doznaly úprav.
Povinné svícení i ve dne a po celý rok  
 Řidič musí před každou jízdou motorovým vozidlem zapnout potkávací světla nebo speciální světla pro denní svícení.
  
Chování řidičů u přechodů pro chodce  
 Řidič má nyní povinnost snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem i řidiči ostatních vozidel jedoucích v jízdních pruzích stejným směrem.
  
Používání dětských autosedaček  
 Zákon rozšiřuje povinnost používat autosedačky při jízdě na všech typech komunikací. Až dosud se povinnost vztahovala pouze na dálnice a rychlostní silnice. Ani tentokrát však zákon není zcela důsledný a připouští řadu výjimek. Například v případě, že na zadním sedadle auta se už nacházejí dvě sedačky a třetí by se nevešla, může být dítě starší tří let připoutáno pouze bezpečnostním pásem. Použití autosedačky není nutné ani ve vozidlech taxislužby anebo při přepravě dětí do mateřských a základních škol a na kulturní, sportovní a společenské akce. Za těchto okolností nesmí auto vjíždět na rychlostní silnice, na ostatních komunikacích může jet maximální rychlostí 70 km/h. Výjimka končí 1. května 2008. Stejná omezení platí i pro vlastníky vozidel, kteří mají více dětí než sedadel ve svém autě. V takovém případě mohou děti jezdit na zadních sedadlech nejen bez sedaček, ale nemusí být ani připoutány bezpečnostním pásem.
  
Telefonování během jízdy  
 Držet v ruce telefon během jízdy není dovoleno už nyní. Novela však pamatuje i na "jiné způsoby" držení, tedy například situaci, kdy si řidič přidržuje mobil na uchu ramenem. Zákon uvádí i "jiná hovorová nebo záznamová zařízení", zakázáno je tedy také například užívání diktafonů.
  
Zákaz používání antiradarů  
 Zákon říká, že nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií. Zákaz se tedy vztahuje pouze na aktivní rušičky radarů, za jejichž použití může ve správním řízení padnout pokuta až 100 000 korun. O pasivních radarových detektorech se zákon nezmiňuje, jejich použití tedy policie nesmí pokutovat.
  
Jízda po kruhovém objezdu  
 Při vjezdu na kruhový objezd je nyní výslovně zakázáno použít směrovku. Vychází se z předpokladu, že na kruhovém objezdu jedou všichni stejným směrem a zapnutý blinkr jen mate ostatní řidiče, čekající na dalších příjezdech. Naopak při přejíždění mezi jednotlivými jízdními pruhy na kruhovém objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy. Totéž učiní při opouštění kruhového objezdu.
  
Jízda na dálnicích  
 V úseku dálnice procházejícím obcí je nyní dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. Na dálnici nesmějí vjíždět vozidla, jejichž konstrukce nebo technický stav jim neumožňuje vyvinout rychlost alespoň 80 km/h. Původně navrhovaný zákaz vzájemného předjíždění kamiónů byl poslední novelou zákona zrušen. Zákaz tedy platí pouze tam, kde je to vyznačeno dopravní značkou.
  
Zastavení a stání  
 Novela zákona o silničním provozu umožňuje řidiči parkovat nejen souběžně s chodníkem, ale i kolmo a šikmo k chodníku, aniž by to muselo být vyznačeno dopravní značkou. Současně ale stále platí pravidlo, podle kterého musí při stání zůstat alespoň jeden jízdní pruh o šířce nejméně tři metry pro každý směr jízdy. Řidič má nyní nově možnost zastavit po dobu nejdéle tří minut i na vyhrazeném parkovišti. Nesmí ale přitom omezit ty, pro které je parkoviště určeno. Na vyhrazeném parkovišti pro invalidy nelze zastavit a stát v žádném případě. Kdo zákaz poruší, hrozí mu pokuta od 5000 do 10 000 korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku. Zákon nyní nově zakazuje parkovat na vegetaci kolem silnice, pokud to není povoleno místní úpravou.
  
Dopravní nehody  
 Povinnost volat policii k dopravní nehodě je nyní nutná až od odhadované škody 50 000 korun (dosud 20 000). K dopravní nehodě musí být policie přizvána i v případě, kdy dojde ke zranění osoby, ale i tehdy, pokud se účastníci nehody nedomluví na tom, kdo je vinen, nebo na výši způsobené škody. Pokud byla při havárii způsobena škoda třetí osobě (například není-li vozidlo v majetku řidiče), je rovněž vždy nutné volat policii. Novela také nyní výslovně uvádí, že zdržet se požití alkoholu a jiných omamných látek musí účastníci vždy až do příjezdu policie.
  
Vše kolem cyklistů  
 Paragraf 17 nově zavádí povinnost dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty. To platí i v případě, kdy řidič ve skutečnosti směr jízdy nemění. Zapnutá směrovka má upozornit na přítomnost cyklisty i automobily jedoucí za vozidlem, které cyklistu právě míjí.
Dosavadní znění zákona stanovilo cyklistovi mladšímu 15 let povinnost nosit za jízdy ochrannou přilbu. Novela posunula věkovou hranici povinného použití přileb na 18 roků.
Rovněž jsou upřesněny podmínky pro osvětlení jízdních kol. Cyklista je podle zákona povinen mít při snížené viditelnosti za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem (nebo přerušovaným světlem) červené barvy. Je-li silnice dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista náhradou za světlomet použít přerušované světlo bílé barvy.
Novela přinesla také povinnosti na přejezdu pro cyklisty. Před vjezdem na přejezd se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu. Cyklista smí přejet vozovku jen tehdy, pokud nedonutí řidiče přijíždějících vozidel ke změně směru nebo rychlosti jízdy.
  
Povinnosti řidičů v kolonách  
 Pokud vznikne na dálnici nebo rychlostní silnici kolona stojících aut, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně tři metry (viz obrázek). Ten je určen výhradně pro vozidla s právem přednostní jízdy, ostatním vozidlům je jízda v tomto pruhu zakázána (s výjimkou vozidel vlastníka silnice a technické pomoci).
  
Speciální označení vozidel  
 Označení vozidla přepravující těžce postiženou nebo tělesně postiženou osobu (O1), označení vozidla řízeného sluchově postiženou osobou (O2) nebo označení vozidla praktického lékaře ve službě smějí používat jen ti, kteří toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. Řidiči s označením O1 a praktičtí lékaři ve službě nemusí v jednotlivých naléhavých případech dodržovat zákaz stání. Přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Nově lze označení O1 použít jen v případě, pokud vozidlo řídí nebo je v něm přepravována osoba, která je držitelem označení. Na výzvu policisty nebo strážníka je to držitel označení povinen prokázat.
  
Povinnosti pro majitele domácích zvířat  
 Vlastník nebo držitel domácích zvířat má nově povinnost zabránit jejich pobíhání po komunikaci.
  


Výměna řidičských průkazů
V Česku je v současnosti v platnosti sedm vzorů řidičských průkazů. Nejstarší platné pak pocházejí z roku 1964. Novela zákona nařizuje jejich výměnu v následujících termínech.

Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy nejpozději do 1. července 2008.
Průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 je nutné vyměnit do 31. prosince 2007.
Průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou platné do 31. prosince 2010.
Průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 pozbývají platnosti 31. prosince 2013.

Novela přikazuje udavačství
Provozovatel vozidla podle novely nesmí svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Na výzvu policie či obecního úřadu pak musí sdělit "skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla". Tato povinnost se vztahuje i na osobu, které provozovatel vozidlo svěřil.
Obecní úřad může uložit pokutu až 100 000 korun tomu, kdo auto půjčil někomu, o kom potřebné údaje neznal.
Jednoznačné znění zákona o silničním provozu však ruší zvláštní právní předpis přestupkového zákona, který i nadále zůstává v platnosti. Ten praví, že každý je povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku. Podání vysvětlení však může být odepřeno, jestliže by osobám, o kterých podáváte vysvětlení, hrozilo nebezpečí postihu za přestupek, případně trestný čin. Tomu, kdo se však bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení nebo tomu, kdo podání vysvětlení bezdůvodně odmítá, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5000 korun.

Hodnotenie článku
Hodnocené: 0x
Ještě jste nehodnotil/a
Tagy
Diskusia
lojza, 02.07.2006 16:45
stejne v tom maj bordel
Marek, 02.07.2006 19:54
Bordel v tom bude vždycky,jde o to,aby se řidiči naučili konečně chovat a dodržovat předpisy!!!
louda, 02.07.2006 22:58
prekvapuje mne, ze silnici budu moct na kole prejet jen tehdy, pokud nedonutim ridice zastavit nebo zmenit smer jizdy... ha
vstúpiť do diskusie
vložiť príspevok do tejto diskusie
Nejčtenější články předchozích 7 dnů